قابل توجه كليه خريداران وفروشندگان شما مي توانيد ملكهاي مسكوني -تجاري -صنعتي ازقبيل زمينهاي بزرگ /مزرعه /باغ /سالنهاي صنعتي /معادن وغيره را بدون مراجعه به بنگاه وبدون واسطه وكاملا رايگان درسايت املاک همراه ثبت  نمائيد وبا حداقل زمان ممكن ملك خود رابه فروش برسانيد وملكهاي مورد نظر خود رادرسايت مشاهده نمائيد